استاندار خراسان رضوی بر ترویج بیش از پیش افکار بلند امام راحل تاکید کرد