از معاون روابط عمومي مرکز ارتباطات شهرداري تهران تقدير شد