تاکید ایران و جایکا بر تداوم اجرای پروژه های مشترک کشاورزی