افزایش 50 میلیون ریالی درآمد عشایر از طریق پرورش دام