تشریح جزئیات انفجار منزل مسکونی از زبان مسئول آتش نشانی درچه