بهره برداری کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امید در دانشگاه علوم پزشکی بابل