نامه اعضای شورای شهر کرمانشاه به وزارت کشور برای جلوگیری از فعالیت شهردار