عربستان می‌خواهد از پاکستان بمب اتم بخرد/دنیا فکری به حال بدمستی‌های آل‌سعود کند