تقاضای زیادی برای تجهیزات ریلی تولید داخل وجود ندارد