خراسان شمالی، از نظر فضا و تجهیزات آموزشی، در جایگاه 31 کشور است