منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، به قطب صنعت خودروسازی تبدیل می‌شود