تخصیص 72 درصد از اعتبارات مصوب طرح های مدیریت آب خراسان شمالی