تعداد مراکز نیکوکاری در کرمانشاه به ۵۰ مرکز می رسد