تولید خودرو در کشور به یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه می رسد