تبیین اندیشه های امام راحل برای نسل جوان ضروری است