مخالف ورود واگن‌های دسته‌ دوم به ناوگان ریلی هستیم