مشکلات تبریز در سفر رئیس‌جمهور به خوبی انعکاس داده شود