دوره پیشرفته آموزشی مهارت قصه‌گویی برای کتابداران بخش کودک برگزار می‌شود