ایران مورد توجه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ژاپن قرار گرفته است