طراحی و تولید هواپیمای 70 نفره در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران