پایان فصل فوتبال همراه با مصدومیت برای کاپیتان شالکه