عربستان می‌خواهد از پاکستان بمب اتم بخرد/ دنیا فکری به حال بدمستی‌های آل‌سعود کند