سازمان حفاظت از محيط‌زيست برنامه‌اي براي صيانت منابع طبيعي ندارد