دولت موظف به تعيين تکليف نرخ و فرآيند تسويه بدهکاران ارزي است