راه‌اندازی ۲۰ خوابگاه دانشجویی استاندارد از تیر ماه