کمپین مبارزه با صهیونیسم در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد