احتمال برپایی جشنواره «فردا» خارج از تهران/ بزرگداشت یک پیشکسوت