در خانه احزابی که محل لشکرکشی و رقابت جناح‌ها باشد، حضور نمی‌یابیم