لزوم تعمیم الگوهای موفق درمانی موسسات خیریه به سایر مراکز