گردشگری حلال ، نشان ویژه توسعه جزایر چهارگانه منطقه آزاد کیش