گزارش خبرنگار هافینگتن پست از 13 نکته ای که در سفر به ایران آموخته بود/ دیدن از ایران یک موهبت بود