پرداختن به امور معیشتی فرهنگیان هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است