ظریف:ایران و آمریکا دیدگاه‌های جهانی متفاوتی دارند