بازدید نماینده فائو از روند اجرای طرح بین المللی جف در ریگان