آمار ثبت نام اینترنتی شاهد برای اولین بار / احتمال استفاده از رابطه به صفر می رسد