زبانزد معروف ايراني «مهريه را کي داده و کي گرفته» امروز ديگر اعتباري ندارد