راز خنده سیدمحمد در زیارت عاشورا/ ۲ شرط رسول برای ازدواج کردن