تغییر در فرهنگ مصرف آب با ورود به مباحث فقهی/سیاست‌ مدیریت آب در ایران گسسته است