با ایجاد مراکز تفریحی مناسب می توانیم از اعتیاد جوانان جلوگیری کنیم