دعوت از سران قوا برای پرهیز از تفرقه / حمایت از بیداری اسلامی