موی تای کاران کردستانی در مسابقات انتخابی تیم ملی خوش درخشیدند