مدیرکل تبلیغات یزد: طرحهای حوزه دین، متناسب با نیازهای جامعه باشد