جذب 196بازمانده از تحصیل در کلاس های سوادآموزی خراسان شمالی