بازار ۵ هزار میلیارد تومانی تجهیزات پزشکی در ایران/ ۵۰ درصد اعتبارات طرح تحول سلامت در حوزه دارو و تج