افزایش ۳۲ درصدی تعداد خریداران اوراق مسکن در فرابورس/ بازار مسکن رونق گرفت