550 هزار هکتار از عرصه‌‌های طبیعی برای کشت گیاهان دارویی احیا می‌‌شود