عرضه ۴۵ هزار تن کنسانتره فسفات به بازار داخلی و خارجی