۹۹ درصد روستاهای بالای ۲۰خانوار زنجان تلفن ثابت دارند