اولویت سپاه اجرای منویات مقام معظم رهبری و توجه جدی به تحقق شعار سال است