همدلی دولت و ملت؛ راهبرد نبوی در نجاتِ جزیره العرب از جاهلیت